Aviso Legal

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34 / 2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, o Titular expón os seus datos identificativos:

Denominación social: Centro de día Redondela SL

Domicilio social: Rúa Pai Crespo, 80 Baixo – 36800 Redondela (PO)

CIF/NIF: 

Email: centrodediaredondela@gmail.com

Web: centrodediaredondela.com

Condiciones de uso:

A utilización do sitio web outórgalle a condición de Usuario, e implica a aceptación completa de todas as cláusulas e condicións de uso incluídas nas páxinas:

 • Aviso Legal
 • Política de Privacidade
 • Política de Cookies

Se non estivese conforme con todas e cada unha destas cláusulas e condicións abstéñase de utilizar este sitio web.

O acceso a este sitio web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial co Titular.

A través deste sitio web, o Titular facilítalle o acceso e a utilización de diversos contidos que o Titular ou os seus colaboradores publicaron por medio da internet.

Para ese efecto, vostede está obrigado e comprometido a NON utilizar calquera dos contidos do sitio web con fins ou efectos ilícitos, prohibidos neste Aviso Legal ou pola lexislación vixente, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos contidos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático propios ou contratados polo Titular, doutros usuarios ou de calquera usuario da internet.

Contidos

O Titular obtivo a información, o contido multimedia e os materiais incluídos no sitio web de fontes que considera fiables, pero, aínda que tomou todas as medidas razoables para asegurar que a información contida é correcta, o Titular non garante que sexa exacta, completa ou actualizada. O Titular declina expresamente calquera responsabilidade por erro ou omisión na información contida nas páxinas deste sitio web.

Queda prohibido transmitir ou enviar a través do sitio web calquera contido ilegal ou ilícito, virus informáticos, ou mensaxes que, en xeral, afecten ou violen dereitos do Titular ou de terceiros.

Os contidos do Sitio web teñen unicamente unha finalidade informativa e baixo ningunha circunstancia deben usarse nin considerarse como oferta de venda, solicitude dunha oferta de compra nin recomendación para realizar calquera outra operación, salvo que así se indique expresamente.

O Titular resérvase o dereito para modificar, suspender, cancelar ou restrinxir o contido do Sitio web, os vínculos ou a información obtida a través do sitio web, sen necesidade de aviso previo/previo aviso.

O Titular non é responsable dos danos e prexuízos que puidesen derivarse da utilización da información do sitio web ou da contida nas redes sociais da Titular

Política de Cookies

O acceso a este Sitio web pode implicar a utilización de cookies. As cookies son pequenas cantidades de información que se almacenan no navegador utilizado por cada Usuario —nos distintos dispositivos que poida utilizar para navegar— para que o servidor lembre certa información que posteriormente e unicamente o servidor que a implementou lerá. As cookies facilitan a navegación, fana máis amigable, e non danan o dispositivo de navegación.

As cookies son procedementos automáticos de recollida de información relativa ás preferencias determinadas polo Usuario durante a súa visita ao Sitio web co fin de recoñecelo como Usuario, e personalizar a súa experiencia e o uso do Sitio web, e poden tamén, por exemplo, axudar a identificar e resolver erros.

A información solicitada a través das cookies pode incluír a data e hora de visitas ao Sitio web, as páxinas visionadas, o tempo que estivo no Sitio web e os sitios visitados xusto antes e despois do mesmo. Con todo, ningunha cookie permite que esta mesma poida contactarse co número de teléfono do Usuario ou con calquera outro medio de contacto persoal. Ningunha cookie pode extraer información do disco duro do Usuario ou roubar información persoal. A única maneira de que a información privada do Usuario forme parte do arquivo Cookie é que o usuario dea persoalmente esa información ao servidor.

As cookies que permiten identificar a unha persoa considéranse datos persoais. Por tanto, ás mesmas seralles de aplicación a Política de Privacidade anteriormente descrita. Neste sentido, para a utilización das mesmas será necesario o consentimento do Usuario. Este consentimento será comunicado, en base a unha elección auténtica, ofrecido mediante unha decisión afirmativa e positiva, antes do tratamento inicial, removible e documentado.

Cookies propias 

Son aquelas cookies que son enviadas ao computador ou dispositivo do Usuario e xestionadas exclusivamente por CENTRO DE DÍA REDONDELA para o mellor funcionamento do Sitio web. A información que se solicita emprégase para mellorar a calidade do Sitio web e o seu Contido e a súa experiencia como Usuario. Estas cookies permiten recoñecer ao Usuario como visitante recorrente do Sitio web e adaptar o contido para ofrecerlle contidos que se axusten ás súas preferencias.

A(s) entidade(é) encargada(s) da subministración de cookies poderá(n) ceder esta información a terceiros, a condición de que o esixa a lei ou sexa un terceiro o que procese esta información para as devanditas entidades.

Cookies de redes sociais

CENTRO DE DÍA REDONDELA incorpora plugins de redes sociais, que permiten acceder ás mesmas a partir do Sitio web. Por esta razón, as cookies de redes sociais poden almacenarse no navegador do Usuario. Os titulares das devanditas redes sociais dispoñen das súas propias políticas de protección de datos e de cookies, sendo eles mesmos, en cada caso, responsables dos seus propios ficheiros e das súas propias prácticas de privacidade. O Usuario debe referirse ás mesmas para informarse acerca de ditas cookies e, no seu caso, do tratamento dos seus datos persoais. Unicamente a título informativo indícanse a continuación as ligazóns nos que se poden consultar @dicha políticas de privacidade e/o de cookies:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Deshabilitar, rexeitar e eliminar cookies

O Usuario pode deshabilitar, rexeitar e eliminar as cookies —total ou parcialmente— instaladas no seu dispositivo mediante a configuración do seu navegador (entre os que se atopan, por exemplo, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). Neste sentido, os procedementos para rexeitar e eliminar as cookies poden diferir dun navegador da internet a outro. En consecuencia, o Usuario debe acudir ás instrucións facilitadas polo propio navegador da internet que estea a utilizar. No caso de que rexeite o uso de cookies —total ou parcialmente— poderá seguir usando o Sitio web, aínda que poderá ter limitada a utilización dalgunhas das prestacións do mesmo.

Política de Privacidade

Introdución:

Desde a entrada en vigor do Regulamento Xeral de Protección de Datos (en diante RGPD), de obrigado cumprimento desde o 25 de maio de 2018, así como a súa posterior transposición á lexislación nacional, coa vixente Lei Orgánica de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Dixitais (en diante LOPDGDD), de obrigado cumprimento desde o 7 de decembro de 2018, as organizacións deben estar adaptadas ás novas esixencias en Protección de Datos. Ao obxecto de dar cumprimento a este concepto legal e seguindo as pautas referidas na guía para empresas de implantación na Protección de Datos, publicada pola Axencia Española de Protección de Datos, como parte da proactividad no cumprimento normativo referida no Articulo 5 do RGPD, esta organización, como parte das medidas técnicas e organizativas implantadas na súa práctica de negocio, analiza e usa os datos de carácter persoal tendo en conta os riscos asociados a cada un dos tratamentos e aplicando as medidas de seguridade aconselladas polo INCIBE para desenvolvelo na contorna máis segura posible de acordo ás súas limitacións. Ademais, tivéronse en conta todos os procesos da actividade comercial nos que levan a cabo intercambio de datos. Analizando os riscos e tentando mitigar os mesmos ou rebaixalos, ata ser asumible de forma que se poida garantir que non sexan tratados de forma que poidan ocasionar un risco para a súa privacidade.

Responsable do tratamento:

Os datos de carácter persoal obxecto de tratamento serán solicitados directamente do interesado e tratados de forma confidencial. Serán incorporados a un ficheiro estruturado de datos, organizados por actividade de tratamento e cuxo titular é: Centro de día Redondela SL, N.I.F.  , con domicilio social en Rúa Pai Crespo, 80 Baixo – Redondela (Pontevedra); mail de contacto: centrodediaredondela@gmail.com.

Finalidade dos tratamentos:

A finalidade do tratamento dos datos é principalmente comercial, con obxecto de poder xestionar as súas solicitudes de información acerca da nosa actividades. Cumprindo co principio de limitación que establece que os datos serán recolleitos exclusivamente para fins determinados, unicamente no caso no que obtivésemos previamente o seu consentimento, o noso tratamento tamén poderá ter unha finalidade publicitaria ou de márketing. Así mesmo, a finalidade do tratamento pode estar motivado por cumprimento dunha obrigación legal conferida ao responsable, tal como a aplicación de leis comerciais, de prevención de branqueo de capital, antifraude ou outras relacionadas coa aplicación de medidas solicitadas polas diferentes administracións públicas. No caso de que esta entidade proxectase realizar un tratamento de datos posterior para unha finalidade diferente, proporcionaremos con anterioridade información sobre o mesmo e calquera outra información adicional pertinente a fin de que poida exercer os seus dereitos e opoñerse ao mesmo. A imposibilidade de poder realizar o tratamento dos seus datos para levar a cabo a actividade comercial, podería poñer fin á mesma, sendo advertida esta situación previamente para cancelar a relación contractual.

Lexitimación:

O tratamento de todos os seus datos realízanse baixo o amparo dunha ou varias bases de lexitimación reguladas segundo disponse no artigo 6.1 do RGPD, concretamente dada a actividade de negocio ao que da nosa entidade, estará amparada entre as seguintes:

 • Cando os seus datos utilízanse para a consecución dun contrato de servizos, farémolo baixo o amparo do artigo 6.1 do RGPD, apartado b).
 • Cando os seus datos utilízanse para o cumprimento de obrigacións legais aplicables ao responsable, como dar información ás administracións públicas ou xestionar unha reclamación, farémolo baixo o amparo do artigo 6.1 do RGPD apartado c).
 • Cando os seus datos utilízanse para o cumprimento de misións realizadas en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable, baixo o amparo do artigo 6.1 do RGPD, apartado e).
 • Cando os seus datos utilízanse para satisfacer intereses lexítimos perseguidos polos responsables, como a de ofrecerlles produtos relacionados cos que vostede xa contratou, farémolo baixo o amparo do artigo 6.1 apartado f). Este interese lexítimo está amparado polo dereito recoñecido ás empresas para poder desenvolver a práctica empresarial e estender as súas prácticas comerciais coas limitacións legais establecidas, que tivemos en conta para cada tratamento.
 • Cando o tratamento requira o consentimento expreso dos seus titulares, ao que fai referencia o articulo 6.1 apartado a), do RGPD, solicitarémolo de forma expresa e inequívoca, para que non se dea lugar a interpretacións erróneas que poñan en risco a protección dos seus datos persoais.
 • Non realizaremos ningún tratamento que non se axuste a estas bases de lexitimación sen solicitar previamente o seu consentimento.

Prazo de conservación dos seus datos:

Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitan e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da finalidade, ademais dos períodos establecidos na normativa de arquivos e documentación.

Tratamentos Automatizados dos seus datos:

A nosa páxina web, non confecciona perfilados dos seus datos persoais e/o de navegación, nin realiza tratamentos automatizados dos mesmos.

Ante o aumento de prácticas de perfilados, alleas ao noso servizo e á nosa política de privacidade no tratamento de datos levadas a cabo en exclusiva polos servizos propios da internet, introducimos un aviso para a prevención deste subtipo, no apartado de “Teléfonos Móbiles” desta Política de privacidade que poderá ler máis abaixo.

Destinatarios de datos:

Con carácter xeral non comunicaremos os seus datos persoais a terceiros salvo cumprimento dunha obrigación legal e/o por obrigación no cumprimento de comunicacións ás diferentes Administracións Públicas como: Axencia tributaria, Autoridades Policiais, ou administracións implicadas en procedementos relacionados con reclamacións dos usuarios.

Para dar cumprimento ao establecido no artigo 28 do RGPD, a nosa entidade pode realizar contratacións de servizos que deriven nunha relación comercial con encargados de tratamento. Esta contratación non se realizará sen facer subscrito un contrato de servizos que regule as condicións nos que o mesmo se desenvolva o tratamento de datos e previamente revisarase que se trata dun encargado de tratamento adecuado, que cumpre escrupulosamente coas garantías normativas para non poñer en risco os seus datos persoais.

Pode consultar os destinatarios dos seus datos para cada unha das actividades de tratamento que levamos a cabo, revisando os resumos dos nosos Rexistros de actividades de tratamento incluídos ao pé de páxina no apartado de Rexistro de Actividades de Tratamento.

Exercicio de Dereitos dos interesados:

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre os tratamentos dos seus datos que levan a cabo por un responsable.

Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidad dos seus datos, de limitación e oposición ao seu tratamento, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando procedan, ante: Centro de día Redondela SL, N.I.F.  , con domicilio social en Rúa Pai Crespo, 80 Baixo – Redondela (Pontevedra); mail de contacto: centrodediaredondela@gmail.com. A solicitude deberá conter os seguintes datos e documentación adxunta: nome e apelidos do Usuario, domicilio a efectos de notificacións, fotocopia do seu Documento Nacional de Identidade ou pasaporte, e contido concreto do dereito exercitado. Así mesmo, e especialmente se considera que non obtivo satisfacción plena no exercicio dos seus dereitos, poderá presentar unha reclamación ante a Axencia Española de protección de Datos para obter información adicional ou presentar unha reclamación.

En calquera momento, pode cancelar a súa autorización de tratamento de datos, para o envío de publicidade ou campañas de promoción ou para a totalidade dos tratamentos sen que afecte os tratamentos realizados con anterioridade ao exercicio do seu dereito.

Procedencia:

Unicamente trataremos datos de carácter persoal facilitados polos seus titulares ou polos seus representantes legais en caso de menores ou persoas incapaces. Para o que adaptamos as prácticas de tratamento ao cumprimento do deber de informar regulado no artigo 13 do RGPD, para datos facilitados polos seus titulares.

Redes Sociais:

Sendo consciente do aumento no uso das redes sociais e a vontade dos usuarios de compartir experiencias na rede, a nosa entidade manexa diferentes contas en redes sociais para poder facerlle chegar os nosos produtos a un maior número de usuarios e mesmo compartir experiencias positivas e negativas que nos axuden a mellorar.

A información que solicitamos por medio das redes sociais realízase sempre coa súa autorización e atendendo ao principio exactitude regulado polo articulo 5 apartado d) do RGPD, e realizámolo de forma adecuada, minimizando e/o anonimizando calquera dato innecesario para a finalidade para a cal solicitamos autorización ou que careza de base de lexitimación do mesmo.

Como norma xeral, estas redes sociais teñen as súas propias políticas de privacidade, mediante as cales lle explicarán como utilizan e comparten a súa información persoal. Recomendámoslle revisar detidamente as políticas de privacidade antes de utilizalas, para estar seguro de que está conforme coa forma na que a súa información persoal recompílase e comparte por parte destas entidades.

Esta empresa utiliza de forma responsable redes sociais de uso público como:

Instagram: https://www.instagram.com/

Facebook: https://www.facebook.com/

O uso das devanditas páxinas con fins publicitarios ou de exposición de traballos realizaranse baixo as condicións legais establecidos nas políticas de privacidade dos propietarios deses portais, polo que o seu uso quedase suxeito á aprobación das condicións que estes outorgan aos titulares das contas. Con todo, se observa calquera incidencia ou ten algunha reclamación, relacionada con algunha publicación realizada desde as contas que nós xestionamos, pode comunicalo no correo electrónico centrodediaredondela@gmail.com, facendo unha breve recensión da incidencia e na medida das nosas limitacións mediaremos para solucionar o devandito problema.

Teléfono Móbil:

Debe ter en conta que, ao realizar a navegación na nosa páxina web, a través do navegador instalado no seu dispositivo móbil, o seu propio sistema operativo, tanto IOS, como Android, pode estar a facer uso da súa xeolocalización para perfilar as súas preferencias de navegación e asocialo a unha actividade na súa zona e así facerlle chegar promocións que nada teñen que ver coa nosa práctica de negocio ou actividade comercial desa prospección de datos. Para evitar este tipo de prácticas, pode desactivar a xeolocalización do seu dispositivo cando se utilice a navegador web ou usar un navegador a través dunha VPN (virtual private network ou o que é o mesmo Rede privada virtual) e así poder previr intromisións á súa privacidade.

A maioría de dispositivos móbiles proporcionan aos usuarios a posibilidade de desactivar os servizos de localización. O máis probable é que dita posibilidade atópese no menú de configuración do dispositivo. Se ten dúbidas acerca de como desactivar os servizos de localización do seu dispositivo, recomendámoslle que se poña en contacto co seu operador de servizos móbiles ou co fabricante do seu dispositivo.

Para deshabilitar os servizos de localización do seu dispositivo Android seleccione Servizos de localización no menú de configuración do seu teléfono. A maioría de dispositivos Android permiten deshabilitar os servizos de localización de todo o teléfono, como os servizos de GPS e os servizos de localización doutras compañías. Polo xeral, cando non se marca a casa para activar os servizos de localización, estes permanecerán deshabilitados.

Para deshabilitar os servizos de localización do seu dispositivo iPhone poderá deshabilitar en todos os modelos iPhone os servizos de localización desde o menú Axustes, seleccionando Localización. Para deshabilitar os servizos de localización de todo o dispositivo, deslice a barra ata que vexa a opción Desactivar. Para deshabilitar os servizos de localización dunha determinada aplicación, deslice a barra xunto ao nome de cada aplicación ata que vexa a opción Desactivar.

WhatsApp:

A nosa entidade facendo uso do interese lexítimo recoñecido pola Axencia Española de Protección de Datos, que establece total lexitimidade ao uso desta aplicación móbil, cando o Responsable utilízao para establecer comunicacións comerciais ou mellorar a calidade dos seus servizos, outorgando a súa base de lexitimación, no estrito cumprimento do apartado f), do artigo 6 do RGPD. Tras realizar a correspondente avaliación de riscos previo a calquera tratamento de datos, instalamos unha conta de WhatsApp Premium para empresas, que usaremos para poder levar a cabo comunicacións cos nosos clientes. O uso desta aplicación poderemos levala a cabo desde as diferentes liñas de teléfono móbiles vinculadas á nosa empresa e á devandita conta premium ou a través da aplicación para PC. Esta práctica realizarase coa implantación de todas as medidas de seguridade aconselladas polo INCIBE para a práctica de negocio seguro para pequenas e medianas empresas.

Hiperenlaces:

Este portal contén hiperenlaces á contidos web de terceiros, expresados no apartado de Redes Sociais. Estes portais de uso público e a súa política de privacidade quedan vinculadas ao obrigado cumprimento da normativa europea de Protección de Datos (Regulamento UE 2016/679), aínda que están suxeitas ás condicións particulares dos seus propietarios. Para exercer os seus dereitos sobre os devanditos tratamentos deberá dirixirse directamente aos propietarios dos devanditos dominios, con todo como responsables de controlar o noso contido social e ante calquera incidencia que vostede detecte, pode dirixirse a nós no correo electrónico: centrodediaredondela@gmail.com, facéndonos unha breve recensión do ocorrido e tentaremos resolveremos a súa solicitude, sendo informado en todo momento sobre as decisións adoptadas por se tivese que elevar a súa reclamación a outros ámbitos.

Resumo dos nosos Rexistros de Actividades de Tratamento:

Como parte da nosa política de transparencia e a pesar de non estar obrigado a iso, facemos público un resumo dos diferentes rexistros de actividades de tratamentos de datos que realizamos que serán o eixo central e normativo para os nosos tratamentos que se adaptarán ao estipulado nos mesmos para garantir os dereitos e liberdades dos usuarios para coa súa protección de datos de carácter persoal. Pode solicitar información ampliada dos mesmos por vía postal, dirixíndose a Centro de día Redondela SL, N.I.F.  , con domicilio social en Rúa Pai Crespo, 80 Baixo – Redondela (Pontevedra); mail de contacto: centrodediaredondela@gmail.com.

O noso tratamento de Datos: Esta web para o desempeño da súa actividade realizará tratamento de datos de carácter persoal, relativo a:

Clientes

Esta entidade realizase tratamento de datos dos seus clientes de acordo ás seguintes pautas:

 • Responsable: Centro de día Redondela SL, N.I.F.  , con domicilio social en Rúa Pai Crespo, 80 Baixo – Redondela (Pontevedra); mail de contacto: centrodediaredondela@gmail.com.
 • Finalidade: Cumprir con todos os preceptos legais establecidos para poder levar a cabo a relación comercial, así como os requirimentos das autoridades penais e/o administrativas.
 • Categoría de interesados: Calquera persoa física que leve a cabo a actividade comercial en representación propia ou dun terceiro.
 • Categoría de datos: Trataranse os datos estritamente necesarios para levar a cabo a actividade de acordo ao cumprimento das obrigacións legais.
 • Transferencias de Datos: Non se realizarán cesións de datos a terceiros salvo os necesarios para o cumprindo dun deber legal conferido ao responsable.
 • Dereitos: Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidad dos seus datos, de limitación e oposición ao mesmo. Enviado escrito a: Centro de día Redondela SL, N.I.F.  , con domicilio social en Rúa Pai Crespo, 80 Baixo – Redondela (Pontevedra); mail de contacto: centrodediaredondela@gmail.com.
 • Seguridade: As medidas de seguridade implantadas na nosa empresa, están confeccionadas de acordo con as indicacións facilitadas polo INCIBE, para confeccionar a confección de Políticas de Privacidade dunha Empresa.

Proveedores

Esta entidade realizase tratamento de datos dos seus provedores de acordo ás seguintes pautas:

 • Responsable: Centro de día Redondela SL, N.I.F.  , con domicilio social en Rúa Pai Crespo, 80 Baixo – Redondela (Pontevedra); mail de contacto: centrodediaredondela@gmail.com.
 • Finalidade: Cumprir con todos os preceptos legais establecidos para poder levar a cabo a relación comercial con provedores, así como os requirimentos das autoridades penais e/o administrativas.
 • Categoría de interesados: Calquera persoa física que leve a cabo a actividade comercial en representación propia ou dun terceiro, lembramos que as entidades xurídicas están fóra da aplicación da vixente normativa de protección de datos.
 • Categoría de datos: Trataranse os datos estritamente necesarios para levar a cabo a actividade de acordo ao cumprimento das obrigacións legais.
 • Transferencias de Datos: Non se realizarán cesións de datos a terceiros salvo os necesarios para o cumprindo dun deber legal conferido ao responsable.
 • Dereitos: Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidad dos seus datos, de limitación e oposición ao mesmo. Enviado escrito a: Centro de día Redondela SL, N.I.F.  , con domicilio social en Rúa Pai Crespo, 80 Baixo – Redondela (Pontevedra); mail de contacto: centrodediaredondela@gmail.com.
 • Seguridade: As medidas de seguridade implantadas na nosa empresa, están confeccionadas de acordo con as indicacións facilitadas polo INCIBE, para confeccionar a confección de Políticas de Privacidade dunha Empresa.

Empleados

Esta entidade realizase tratamento de datos dos seus empregados seguindo as seguintes pautas:

 • Responsable: Centro de día Redondela SL, N.I.F.  , con domicilio social en Rúa Pai Crespo, 80 Baixo – Redondela (Pontevedra); mail de contacto: centrodediaredondela@gmail.com.
 • Finalidade: Cumprir con todos os preceptos legais establecidos para poder levar a cabo a relación laboral, así como os requirimentos das autoridades penais e/o administrativas.
 • Categoría de interesados: Calquera persoa física que leve a cabo a actividade comercial en representación propia ou dun terceiro.
 • Categoría de datos: Trataranse os datos estritamente necesarios para levar a cabo a actividade de acordo ao cumprimento das obrigacións legais.
 • Transferencias de Datos: Non se realizarán cesións de datos a terceiros salvo os necesarios para o cumprindo dun deber legal conferido ao responsable.
 • Dereitos: Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidad dos seus datos, de limitación e oposición ao mesmo. Enviado escrito a: Centro de día Redondela SL, N.I.F.  , con domicilio social en Rúa Pai Crespo, 80 Baixo – Redondela (Pontevedra); mail de contacto: centrodediaredondela@gmail.com.
 • Seguridade: As medidas de seguridade implantadas na nosa empresa, están confeccionadas de acordo con as indicacións facilitadas polo INCIBE, para confeccionar a confección de Políticas de Privacidade dunha Empresa.

Público en xeral, visitantes web

Esta entidade realizase tratamento de datos dos usuarios web seguindo as seguintes pautas:

 • Responsable: Centro de día Redondela SL, N.I.F.  , con domicilio social en Rúa Pai Crespo, 80 Baixo – Redondela (Pontevedra); mail de contacto: centrodediaredondela@gmail.com.
 • Finalidade: Cumprir con todos os preceptos legais establecidos para poder levar a cabo a interactuación entre partes para informar dos nosos servizos, a través da páxina web.
 • Categoría de interesados: Calquera persoa física que leve a cabo a actividade comercial en representación propia ou dun terceiro.
 • Categoría de datos: Trataranse os datos estritamente necesarios para levar a cabo a actividade de acordo ao cumprimento das obrigacións legais.
 • Transferencias de Datos: Non se realizarán cesións de datos a terceiros salvo os necesarios para o cumprindo dun deber legal conferido ao responsable.
 • Dereitos: Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidad dos seus datos, de limitación e oposición ao mesmo. Enviado escrito a: Centro de día Redondela SL, N.I.F.  , con domicilio social en Rúa Pai Crespo, 80 Baixo – Redondela (Pontevedra); mail de contacto: centrodediaredondela@gmail.com.
 • Seguridade: As medidas de seguridade implantadas na nosa empresa, están confeccionadas de acordo con as indicacións facilitadas polo INCIBE, para confeccionar a confección de Políticas de Privacidade dunha Empresa.

Aceptación e cambios nesta Política de Privacidade

É necesario que o Usuario lese e estea conforme coas condicións sobre a protección de datos de carácter persoal contidas nesta Política de Privacidade e de Cookies, así como que acepte o tratamento dos seus datos persoais para que o Responsable do tratamento poida proceder ao mesmo na forma, durante os prazos e para as finalidades indicadas. O uso do Sitio web implicará a aceptación da Política de Privacidade e de Cookies do mesmo.

CENTRO DE DÍA REDONDELA SL resérvase o dereito para modificar a súa Política de Privacidade e de Cookies, de acordo ao seu propio criterio, ou motivado por un cambio lexislativo, xurisprudencial ou doctrinal da Axencia Española de Protección de Datos. Os cambios ou actualizacións desta Política de Privacidade e de Cookies serán notificados de forma explícita ao Usuario.

Esta Política de Privacidade e de Cookies foi actualizada o día 5 de setembro 2018 para adaptarse ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD).

Xurisdición

Este Aviso Legal réxese integramente pola lexislación española.

Sempre que non haxa unha norma que obrigue a outra cousa, para cantas cuestións suscítense sobre a interpretación, aplicación e cumprimento deste Aviso Legal, así como das reclamacións que poidan derivarse do seu uso, as partes acordan someterse aos Xuíces e Tribunais de REDONDELA, na provincia de PONTEVEDRA con renuncia expresa de calquera outra xurisdición que puidese corresponderlles.

Ir al contenido