Dixital comprométese coa accesibilidade deste sitio web, de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

SITUACIÓN DE CUMPRIMENTO

Este sitio web é parcialmente conforme co RD 1112/2018 debido ás excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se indican no seguinte punto.

CONTIDO NON ACCESIBLE

O contido que se recolle a continuación podería non ser accesible polo seguinte:

Poderían existir algúns aspectos de comunicación bidireccional por voz que non cumpran cos mínimos esixidos.

Poderían existir algúns aspectos de teclado e xestos co punteiro condicionais que non cumpran os mínimos esixidos.

Poderían existir algúns elementos non textuais non etiquetaxes correctamente.

Os buscadores buscan automaticamente sen necesidade de ordenar ningunha acción por parte do usuario.

Poderían existir algúns textos noutro idioma non etiquetaxes correctamente.

Poderían existir erros de código puntuais de edición nalgunha páxina web.

Poderían existir arquivos ofimáticos en PDF ou outros formatos publicados que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade.

Aínda que se procurou que a maioría deles si o cumpran.

PREPARACIÓN DA SEGUINTE DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDADE

A presente declaración foi preparada o 27 de marzo de 2023. O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo polo responsable do desenvolvo web.

OBSERVACIÓNS E DATOS DE CONTACTO

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (articulo 10.2.a de o RD 1112/2018) por exemplo:
• Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web
• Transmitir outras dificultades de acceso ao contido
• Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web

a través do correo electrónico: info@cidixital.es

Pode presentar:
• Queixa relativa ao cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018 ou
• Solicitude de Información accesible relativa a:

    • Contidos que están excluídos do ámbito de aplicación do RD 1112/2018 segundo o establecido polo artigo 3, apartado 4
    • Contidos que están exentos do cumprimento dos requisitos de accesibilidade por impoñer unha carga desproporcionada.

Na Solicitude de información accesible, débese concretar, con toda claridade, os feitos, razóns e petición que permitan constatar que se trata dunha solicitude razoable e lexítima.

PROCEDEMENTO DE APLICACIÓN

Se unha vez realizada unha solicitude de información accesible ou queixa, esta fose desestimada, non se estivese de acordo coa decisión adoptada, ou a resposta non cumprise os requisitos contemplados no artigo 12.5, a persoa interesada poderá iniciar unha reclamación. Igualmente poderase iniciar unha reclamación no caso de que transcorrese o prazo de vinte días hábiles sen obter resposta.

A reclamación pode ser presentada través da Instancia Xenérica da Sede electrónica do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital , así como no resto de opcións recollidas na Lei 39/ 2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. As reclamacións serán recibidas e tratadas pola Subdirección Xeral de Inspección de Servizos do Ministerio.

CONTIDO OPCIONAL

Este portal esta deseñado para poder cambiar o tamaño do texto e a cor, así como o fondo da pagina mediante as opcións de configuración estándar dos navegadores.
Se desexa cambiar o tamaño de letra do texto nos principais navegadores gráficos utilice os seguintes menús:
• Internet Explorer, Mozilla e Firefox: Ver > Tamaño do texto
• Opera: Ver > Zoom
• Safari: Ver > Facer o texto mais grande
• Chrome: Controla a pagina actual > Tamaño do texto
• Para modificar o tamaño de todo na pagina:
• Ctrl + + para aumentalo
• Ctrl + – para diminuílo
• Ctrl + 0 restaura o tamaño orixinal do texto
• Se o que quere é anular a folla de estilos ou modificar a cor do texto, pode consultar a pagina How to Change Text Size or Colors da WAI, que se pode ler traducida ao español en Como cambiar o tamaño do texto ou cores?

Ir al contenido